TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

KINH TẾ VIỆT NAM 2019: P2 - ĐỘNG LỰC TỪ NGÀNH CN CHẾ BIẾN CHẾ TẠO

Phát sóng 21:15 ngày 28/07/2019

Với mức tăng 6,76%, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011-2017. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng 11,18%. 

Tuy nhiên, tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang có xu hướng chững lại. Vì sao lại như vậy và giải pháp nào để thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến chế tạo phát triển? 

Tất cả những vấn đề này sẽ được phát trong chương trình Tiêu điểm kinh tế này.

Thực hiện: