TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Phát sóng 20:50 ngày 24/06/2019