TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 2019: Động lực từ kinh tế tư nhân

Phát sóng 21:15 ngày 17/11/2019

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", đến nay khu vực kinh tế tư nhân đã khẳng định được vai trò này của mình. Khu vực kinh tế tư nhân được quan tâm, sức bật ngày càng lớn, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Theo Sách Trắng Việt Nam 2019, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 42% tăng trưởng và thu hút 85% lực lượng lao động. Điều này cho thấy chỉ cần tạo môi trường cởi mở hơn, lành mạnh hơn, khối tư nhân sẽ có động lực vươn lên mạnh mẽ. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Kinh tế Việt Nam 2019: Động lực từ kinh tế tư nhân.

Thực hiện: