TÀI CHÍNH THUẾ

Luật quản lý thuế sửa đổi: Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Phát sóng 21:15 ngày 10/10/2018
  • 886 lượt xem

0,03%/ngày – Là quy định phí phạt đối với người chậm nộp tiền thuế trong Luật Quản lý thuế hiện hành. Tuy nhiên, số tiền chậm nộp của nhóm đối tượng không có khả năng thu tính đến ngày 31/12/2017 lại tăng đến 10 465 tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng trên, trong Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần này, đã bổ sung 2 điều (Điều 83 và Điều 84) quy định các trường hợp được khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp; thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền khoanh nợ.Bổ sung quy định về thẩm quyền xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Làm thế nào để thực hiện một cách minh bạch và công bằng cũng như không tạo tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp.

Thực hiện: