CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Quản trị doanh nghiệp: p4 – nghị định 71 có lấp được lỗ hổng quản trị?

Phát sóng 21:15 ngày 10/01/2020

Ngày 6/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cùng nhiều quy định mới có giải quyết những khúc mắc trong thực tế và chạm đến các thông lệ quản trị tốt nhất hay không? Các doanh nghiệp hiện nay đang quản trị theo nguyên tắc nào?

Thực hiện: