STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 312 - Nông nghiệp 4.0: cuộc cách mạng đã đến gần p2

Phát sóng 21:40 ngày 08/10/2019

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực của toàn cầu. Đối với nông nghiệp, cụm từ “nông nghiệp 4.0” dường như đã ít nhiều gợi mở cho chúng ta về bản chất của sự thay đổi to lớn này, đó là sự cải tiến về công nghệ, giúp việc trồng trọt – chăn nuôi và phân phối các sản phẩm nông nghiệp trở nên dễ dàng hơn, dần tiến tự động hóa. Việt Nam, trong rất nhiều nước đang phát triển khác, cũng là một quốc gia đang cố gắng hiện thực hóa mục tiêu này. 

Thực hiện: