TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2020

Phát sóng 22:00 ngày 05/02/2020