TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020

Phát sóng 23:00 ngày 03/03/2020