TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020

Phát sóng 23:00 ngày 02/10/2020

Thực hiện: