TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020

Phát sóng 23:00 ngày 02/06/2020