TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2019

Phát sóng 22:00 ngày 01/02/2019

Thực hiện: