Vũ Thị Thu Trà

Biên tập viên chương trình đặc biệt , tiêu điểm kinh tế , lăng kính