Trần Mỹ Dung

Biên tập viên chương trình đặc biệt , vitv & more , giờ thứ 9