Huỳnh Hoàng Phi

Biên tập viên startup 360 , giờ thứ 9 , lăng kính