Dương Thị Tuyết Trinh

Biên tập viên tiêu điểm kinh tế , chương trình đặc biệt , đối thoại